icon-searchSök Kontakta oss
V2G technology

Allt du behöver ta i beaktande när du uppdaterar bilflottan från bilar med förbränningsmotor till elbilar.

Vid det här laget förstår de flesta i världen det trängande behovet av att minska vårt koldioxidavtryck. En viktig aspekt av att bekämpa klimatförändringen består av att ersätta fossila bränslen med förnybar energi. Övergången har orsakat en elbilsrevolution som accelereras av att ett ökat antal länder har lovat att förbjuda försäljningen av fordon med förbränningsmotorer.

Enligt Announced Pledges Scenario (APS), vilket hänvisar till existerande klimatpolitiklöften och -kungöranden, kommer 30% av alla fordon sålda år 2030 att vara elektriska.

Och nu står vi inför en ytterligare revolution – elektrifieringen av fordonsflottor. Frågan är inte om utan snarare hur snabbt elbilar kommer att bli en stor del av flottor.  

I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta för att kunna fatta beslut om övergången från fordon med förbränningsmotorer till elbilar och varför det just nu är rätt tidpunkt för den övergången. 

 

1. Vad är flotthantering? 

Ett företag som driver en flotta av kommersiella fordon är involverad i något slags flottverksamhet och flotthantering. Fordonen kan exempelvis vara servicebilar, biluthyrningsbilar eller tjänstebilar. Syftet med flotthanteringen är att ha insyn i prestandan och underhållet av hela fordonsflottan och alla tillgångar – från förvärv till avyttring. Detta gör det enklare för organisationerna att öka produktiviteten, minska kostnaderna och säkerställa att allt fungerar. 

Till fordonsförvaltarnas uppgifter räknas flottunderhåll, förarledning, nyttjande av tillgångar, ruttplanering, genomförande av program som ökar företagets produktivitet och minskar uppkomsten av avfall samt att övervaka användningen av bränsle/el och kostnader för bränsle/laddning. 

Mjukvara för molnbaserad flotthantering används i regel för att få realtidsinsyn, historikrapportering och förutseende analys för att stödja beslutsfattandet kring frågor som ökar förarnas belåtenhet eller en minskning av bränsle-/elförbrukningen.  

 

2. Varför elektrifiera flottan? 

Med den växande globala klimatkrisen börjar företag sakta men säkert gå över från bilar med förbränningsmotorer till elbilar i sina flottor. Men orsakerna är inte bara de du tänker dig. Genom att hantera din elbilsflotta kan du: 

Ladda oavsett var du är – på kontoret, hemma eller på resan 

Elbilar ger dig möjligheten att ladda nästan var som helst. Placeringen av laddstationer är inte begränsad på samma sätt som bensinstationer. 

charging infograph - SV-01-1

Som fordonsförvaltare eller som ett flotthanteringsföretag kan du uppenbart erbjuda laddstationer där företaget finns men du kan även erbjuda förarna personliga laddstationer som de har hemma. 

Varför sluta där? Du har även möjligheter att göra elbilsladdning till en affärsverksamhet genom att tillhandahålla allmänna laddningsmöjligheter (mer om detta längre fram) för laddning på vägen.  

En annan helt outnyttjad möjlighet är chansen att skapa lokala laddningsnav för elbilar i bostadsområden. Laddningsnaven är allmänna stationer som helt är avsedda för elbilsladdning.  

Dessa ”nav” kan byggas antingen som fristående stationer eller direkt på befintliga fastigheter, till exempel på företagets driftställe. De skulle vara särskilt värdefulla i höghusområden som inte har tillräckligt med laddstationer eller några laddstationer överhuvudtaget. 


Få tillgång till över 200 000 laddstationer i och utanför Europa 

Laddningsinfrastrukturen i världen fortsätter att växa och förbättras. Om du ansluter dig till ett befintligt nätverk såsom Virtas laddnätverk kommer du att få tillgång till över 200 000 laddstationer globalt med hjälp av roaming. Dina förare behöver inte oroa sig för körsträckan.  

Roaming-graphic-RGB-1

 

Ha samma initiala investering, om inte mindre, med elbilar 

År 2021 var den globala försäljningen av laddhybrider 6,75 miljoner, mer än dubbelt jämfört med året innan.

Den snabba ökningen av elbilar och den rikliga mängden av nya, prisvärda elbilsmodeller bidrar båda till ett allt snabbare prisfall för elbilar. Detta i den grad att prisnivån mellan elbilar och traditionella bilar med förbränningsmotor förväntas vara lika inom de närmaste fem åren. 

Ytterligare börjar uppdelningen mellan kapitalkostnader (CAPEX) och driftkostnader (OPEX) för traditionella fordon i förhållande till elbilar förändras dramatiskt. 

OPEX_sv-04

Få en enda faktura för hela elbilsflottan 

Bekväm fakturering är en annan fördel. Oavsett hur många bilar du förvaltar över har du möjligheten att få en enda faktura per månad för hela flottan. Alternativt kan du också få kostnaderna uppdelade per bil, förare eller geografiskt läge! 

Få realtidsinsyn 

Få fullständig kontroll över din flotta samt realtidsinsyn i körningar, laddningsstatus, laddningsbeteende och energiförbrukning.  

Agera mer hållbart och effektivt samtidigt som du motverkar klimatförändringen  

Med elbilsflottor tar du medvetna steg för att minska de globala koldioxidutsläppen vilket låter dig inta en position som en hållbar arbetsgivare. 

 

3. Hantering av elbilsflotta och smart laddning 

När man går över till el finns det stora skillnader mellan laddarna. Du kan till exempel förbruka för mycket el eller så tar laddningen längre än du förväntat dig. För att få den mest effektiva laddningen för din flotta bör du försäkra dig om att du investerar i smart elbilsladdning.  

Smart nät 

Ett smart elnät omfattar digital teknik som möjliggör tvåvägskommunikation. Precis som internet utgörs ett smart elnät av datorer, styrenheter, automation och ny teknik som samarbetar, men med syftet att få elnätet att digitalt svara mot vår varierande efterfrågan på el. 

Ett smart nät är en viktig del av koldioxidneutral energiproduktion vad beträffar sol- och vindkraft. Dessutom gör ett smartare nät att elsystemet bättre klarar av undantagssituationer såsom hårda stormar och jordbävningar. Ett smart nät hjälper oss även att se vilken del av den äldre infrastrukturen som slutligen behöver uppgraderas eller bytas ut.  

Grundläggande laddning jämfört med smart laddning 

För att elbilsladdning ska vara en del av det smarta elnätsekosystemet måste den också vara ”smart”. Smart elbilsladdning, även känd som intelligent laddning, avser ett system där en elbil och laddenhet delar en dataanaslutning för att du ska kunna styra hur elbilen laddas genom att ansluta den till elnätet.  

I motsats till grundläggande (eller dumma) laddenheter, som inte är anslutna till molnet, låter smarta laddningslösningar dig övervaka, administrera och begränsa användningen av laddenheter på distans för att optimera energiförbrukningen. 

Smart laddning gör det möjligt att spara förnybar energi i elbilsbatterier under dagen då produktionen i regel är som störst. På kvällen, när konsumtionen når sin topp, kan energi då begränsas eller tas ut tillbaka till elnätet för att lätta på trycket på marknaden. Detta bidrar till en mer energieffektiv och hållbar miljö. 

Med smart laddning har du även möjlighet att komma med i ett offentligt laddningsnätverk (som i regel syns i appar för elbilsladdning), vilket betyder att du kommer att locka nya kunder. 

För att ta smart laddning ett steg vidare gör vehicle-to-grid (V2G)-teknik det möjligt att tillfälligt föra in den laddade effekten tillbaka från elbilsbatterierna till det smarta elnätet för att balansera toppar i energiproduktion och -förbrukning. Detta är ytterst viktigt eftersom elbilar kan utgöra en viktig flexibilitetskälla i energisystemet och hjälpa till att stabilisera den variation som orsakas av förnybar energiproduktion.  

Fördelar med att para ihop elbilsflotthantering med smart laddning

På grund av variationerna hos förnybar energi spelar lokala energilagringssystem en livsviktig roll i energiekosystemet. Virtas plattform är den första plattformen för laddning av elbilar i världen som möjliggör integration av dessa distribuerade energiresurser i elmarknaden internationellt. Eftersom elbilar i grund och botten är stora batterier på hjul kommer du att få helt nya inkomstkällor och besparingar när du väljer smart laddning. Vissa exempel på dessa möjligheter är spektrumhantering (kortvarig balansering av elnätet) och tillhandahållande av batterikapacitet – särskilt i framtiden. Fördelarna varierar från årliga besparingar om tusentals till tiotusentals euro beroende på skalan och nyttjandegraden. I en studie som utfördes av EY konstaterades det att smart laddning kan öka intäkterna med upp till 32 %.
Läs mer

Nå dina mål för koldioxidutsläppen 

Som en del av EU:s Gröna Giv, och det större målet att nå netto noll utsläpp till år 2050, har EU satt som mål att skära ner unionens koldioxidutsläpp med minst 55% tills 2030 - en mycket ambitiösare målsättning än den tidigare målsättningen på 40%.

För att svara mot EU:s aggressiva mål har bilindustrin ställt sina egna mål om att få 30 miljoner bilar med noll utsläpp på de europeiska vägarna före 2030

Genom att para ihop smart elbilsladdning med flotthantering gör du det möjligt att använda förnybara källor för energiproduktion och du är på god väg mot att nå företagets koldioxidutsläppsmål. 

 

4. Vilka faktorer påverkar hur snabbt elbilarna blir en del av flottmarknaden? 

Fordonspriser och total ägandekostnad (TCO) 

Som vi nämnde tidigare håller prisskillnaden mellan elbilar och bilar med förbränningsmotor snabbt på att försvinna. I en studie som utfördes av LeasePlan konstaterades det att den genomsnittliga totala ägandekostnaden (TCO) för elbilar är mindre än för bilar med förbränningsmotor. De viktigaste posterna som granskades för att sammanställa en TCO-jämförelse eller -kalkyl mellan elbilar och bilar med förbränningsmotor var värdeminskning, underhåll, bilskatter och bränslekostnader.  

LeasePlan studerade 912 scenarier i 13 länder och konstaterade: 

 • Elbilar hade en lägre total ägandekostnad än bilar med förbränningsmotor i 508 av de 912 granskade scenarierna, vilket motsvarar en majoritet på 56 %.  
 • Kostnaderna för en elbil var 5 % mindre än för en motsvarande bil med förbränningsmotor. 

cost difference_sv-12

En av de viktigaste fördelarna är möjligheten att välja längre ersättningscykler. Här är ett exempel från Automotive Fleet: 

 • Nuvarande cykel för ersättning av bilar med förbränningsmotor 36 mån./120 700 km 
 • Föreslagen cykel för ersättning av elbilar 60 mån./241 400 km 

I många fall är omfattningen av tillverkarnas garanti för drivlinan i bilar med förbränningsmotor mindre än för elbilar. Garantierna för drivlinan i elbilar omfattar de dyraste delarna – batteriet och växelströmsmotorn – vilket gör att man slipper de dyraste reparationerna på fordonet. 

Underhållskostnader 

Elbilar har färre rörliga delar än bilar med förbränningsmotor vilket betyder att det mindre underhåll behövs och ytterligare kostnadsbesparingar nås. Elbilar behöver inte genomgå utsläppskontroller (eftersom utsläppen är obefintliga) och de behöver inte en stor del av det regelbundna underhåll som behövs för bilar med förbränningsmotor såsom: 

 • Regelbundet oljebyte 
 • Byte av diverse filter: olja, växellåda, bensins och luft 
 • Påfyllning av vätskor: växellåda och kylare 
 • Byte av tändstift 

Dessutom håller bromsbeläggen och bromsskivor längre på elbilar – cirka den dubbla sträckan innan bromsreparation behövs. Detta beror på att att elbilar har konstruerats att ladda batterierna med hjälp av rörelseenergin när du släpper gaspedalen.  

Elbilens kostnader – Batterier 

Den globala efterfrågan på batterier fördubblades under 2021. Den stora efterfrågan på elfordon innebär en växande produktion av batterier och att teknologin ständigt förbättras. Under den första delen av 2022 ökade dock priserna på batteriernas metaller signifikant. 

Bränslepris: El jämfört med fossila 

I en studie som genomfördes av Transportation Research Institute vid University of Michigan konstaterades driften av elbilar kosta mindre än hälften jämfört med bensindrivna bilar. När studien gjordes år 2018 var den genomsnittliga kostnaden för att köra elbil i USA 485 dollar per år medan den genomsnittliga kostnaden för en bensinbil var 1 117 dollar. Prisskillnaden beror på de aktuella bränsle- och elpriserna där du befinner dig samt på den typ av bil du kör. 

Fordonets körsträcka – Laddningskapacitet 

Oro för körsträckan (range anxiety) avser oron för att komma fram till målet innan elbilens batterier är tomma. I verkligheten överskrider elbilarna redan de flesta förarnas behov. De flesta elbilar klarar i genomsnitt av 300 km på ett fulladdat batteri; den nyaste Tesla S Long-Range klarar av hela 610 km på en enda laddning.

Vad beträffar laddningstiden kan elbilar i dag laddas fulla på 30 minuter tack vare de nyaste supersnabbladdare (High Power Charging, HPC). I slutet av år 2021 var kvoten för elfordon per allmän laddare ungefär 7,5 elbilar per laddare, och de flesta länderna har redan nått EUs rekommendation från 2014 åå 10 elfordon per allmän laddare. Dessutom fanns det år 2021 ett genomsnittligt antal om fem allmänna snabbladdare på varje 100 km motorväg i EU. 

Utsläppsreglering och offentlig förvaltning 

Flera regeringar runt om i världen har redan antagit lagar som förbjuder försäljningen av bilar med förbränningsmotor under de kommande åren. Redan 2030 kommer Irland, Nederländerna, Danmark, Norge och Indien att förbjuda försäljningen av bilar med bensin- och dieselmotor. Israel kommer också att förbjuda importen av alla bilar som drivs med fossila bränslen.  

Till och med 2040 har Storbritannien, Frankrike och eventuellt Tyskland förbundit sig till att förbjuda all försäljning av bilar med förbränningsmotor. Alla dessa statliga åtgärder sätter offentligt tryck på tillverkarna att gå över till fordon med noll utsläpp för att kunna svara mot klimat- och luftkvalitetsmålen. 

 

5. Alternativ för elbilsflotthantering 

När du är redo för övergången till elbilar finns det olika alternativ för elbilsflotthanteringen att överväga. 

_1 Alternativ 1: Nyttja ett stort, befintligt nätverk av smarta laddstationer 
  Om du inte har för avsikt att investera i egna laddare kan du som företag ansluta dig till ett befintligt laddnätverk och ladda hela din flotta i det nätverket. Alla dina flottor kan dra nytta av bekväm fakturering och få alla laddhändelser organiserade på en enda faktura. 

_2-1  Alternativ 2: Alternativ 1 + investera i egna smarta laddare 
  Om du vill ha laddare på företagets driftställen eller rentav hemma hos dina förare kan du även skaffa dina egna elbilsladdare.  

_3 Alternativ 3: Alla ovanstående + installera allmänna laddstationer 
  Om ditt företag vill göra elbilsladdning till en verksamhet och skapa ytterligare intäkter, har du nu en unik chans att installera allmänna laddstationer.  

Tiden är avgörande om du vill dra nytta av denna möjlighet eftersom många branscher – energi, bränsle, bilar, återförsäljare m.fl. – snabbt börjar inse affärspotentialen i smart elbilsladdning. Vinnande av marknadsandelar kommer sannolikt att bli mycket dyrt efter 2025 och de som har vaknat sent kommer att ha det svårt att komma in på en upptagen marknad. 

Med dina egna, varumärkta elbilsladdare kan du även sälja laddning hemma som en del av ditt utbud för elbilar. Och om du verkligen vill öka varumärkets räckvidd kan du ansluta dig till Virtas nätverk med över 440 000 förare, som fortsätter att växa. När du ansluter dig till Virta läggs dina allmänna stationer in på kartan över laddstationer vilket leder kunderna till dig. 

 

Virtas laddningslösning för affärsflottor – allt du behöver och lite till 

Nu när du (förhoppningsvis) förstår fördelarna, intäktspotentialen och de olika alternativen för elbilsflotthantering finns vi här för att hjälpa dig! Virta är den ledande plattformen för laddning av elbilar i Europa och vi kan erbjuda dig en komplett laddningslösning för affärsflottor inklusive: 

 • Enhetlig användarupplevelse under hela kundresan: hemma → kontoret → allmän laddning 
 • Tillgång till över 200 000 allmänna laddstationer i hela Europa 
 • Analys och rapporter för att lansera och skala upp din flottverksamhet 
 • Transaktioner som uppfyller momskraven i hela Europa – din flotta kan roama fritt  

6. Varför Virta? 

Kortaste tid till värde med de minsta riskerna. 

Det krävs expertis, tid och en massa resurser för att bygga upp smarta laddningslösningar för elbilar. Med Virta som partner kan du emellertid komma igång och erbjuda laddningstjänster på bara några dagar.  

Nätverket som ansluter dig till efterfrågan 

När du ansluter dig till oss blir du samtidigt en del av den snabbast växande tjänsteleverantören inom elbilsladdning i Europa och drar omedelbart nytta av åtkomst till över 440 000 elbilskunder. 

Utöka din verksamhet med föregångarna inom elbilsladdning 

Laddning är en viktig del av övergången till elbilar. Med Virta kan du utöka ditt utbud och förknippa ditt varumärke med en högkvalitativ, smidig och ledande tjänst.  

Prisbelönt laddningstjänst 

Virta är den leverantör av tjänster för elbilsladdning som växer snabbast i Europa och har varit ledare inom elbilsladdningsindustrin på Financial Times lista FT 1000 tre år i rad nu. Vi påstår inte att vår lösning skulle vara den smartaste på marknaden utan orsak. Vi har beviljats priser för tuffa tekniska innovationer, varumärket och de mest intelligenta enheterna. 

7. Slutsats 

Övergången till elbilsflottor är oundviklig och fördelaktig i de flesta hänseendena. Om du vill dra nytta av affärspotentialen i smart elbilsladdning kommer tidsramen dock snabbt att upphöra. Oavsett vilket alternativ du väljer är det nu hög tid att ta en ledande roll i revolutionen inom laddning av elbilsflottor, eftersom vår planet är beroende av det. 

Redo att elektrifiera och framtidssäkra din flotta? 

New call-to-action