AFIR

FÖRORDNINGEN OM INFRASTRUKTUR FÖR ALTERNATIVA BRÄNSLEN

Allt du behöver veta

Introduktion

Förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen, AFIR kort och gott, skapades efter att Europaparlamentet hade identifierat en ojämn utveckling av laddinfrastrukturen i Europeiska unionen.

Bristen på infrastruktur i kombination med bristen på driftskompatibilitet mellan de befintliga laddnätverken och avsaknaden av gemensamma standarder och praxis i medlemsstaterna, har lett till en instabil och otydlig laddningsmiljö för elfordon. Med 2050 års mål för klimatneutralitet i åtanke, kände EU behovet av att åstadkomma en förändring.

AFIR är en integrerad del av 55 %-paketet (Fit for 55) och offentliggjordes den 22 september 2023 i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningen utgör ett ramverk för utbyggnaden av infrastruktur för alternativa drivmedel över hela kontinenten. Den trädde i kraft den 13 april 2024.

Förordningen bekräftar förbudet mot att sälja nya fordon med förbränningsmotorer (ICE) från och med 2035 och insisterar på att utveckla laddinfrastruktur i städer och längs motorvägar i hela Europa. Syftet är att påverka kvantiteten och kvaliteten på den publika laddinfrastrukturen för elfordon.

AFIR innehåller specifika mål som ska uppnås 2025 och 2030 för alla transportsektorer:

Vägtransporter

 • Snabbladdare på minst 150 kW ska installeras var 60:e km
 • Laddstationer för tunga fordon med en minsta effekt på 350 kW ska installeras var 60:e km
 • Kontaktlös betalning ska möjliggöras för elbilsförare vid laddstationer med fullständig insyn i priset för laddning
 • Operatörer av laddstationer (Charge Point Operators, CPO:er) ska ge sina kunder fullständig information om tillgänglighet och priser
 • Tankstationer för vätgas ska installeras var 200:e km

Sjötransporter

 • El vid kajen för fartyg med ett minsta antal passagerare eller containerfartyg

Lufttransporter

 • Elförsörjning till stationära flygplan vid alla gater för ombordstigning senast 2025

I den här guiden går vi igenom de viktigaste punkterna i AFIR – med fokus på vägtransporter och mer specifikt, eldrivna fordon.

Kapitel 1

Fokus på utsläppsfria och förnybara bränslen inom transportsektorn

EU-parlamentet gör en enkel iakttagelse: Transportsektorn släpper ut för mycket koldioxid. En fjärdedel av alla koldioxidutsläpp i Europeiska unionen kommer från transportsektorn. Sedan Den europeiska gröna given (The European Green Deal) skapades, har huvudmålet varit att hitta alternativ till fossila bränslen för alla transportsätt.

Europeiska unionens mål för klimatneutralitet

Det är avgörande att nya personbilar och kommersiella fordon blir mindre skadliga för klimatet och vår hälsa. Det är nödvändigt att påskynda införandet av alternativa drivmedel för att uppnå detta.

Först har vi nollutsläppsbränslen:

 • Elektricitet
 • Vätgas

EU har också identifierat förnybara bränslen som är avsedda att ersätta diesel, bensin och andra kolbaserade bränslen för att minska koldioxidutsläppen:

 • Biometan
 • Avancerade biobränslen
 • Syntetiska bränslen
 • Paraffiniska bränslen
 • Gasformiga bränslen

I takt med att dessa bränslen växer fram kommer efterfrågan på infrastruktur för laddning och tankning att öka.

När det gäller elfordon och deras elbehov, måste medlemsstaterna säkerställa att elnätet uppfyller kraven för den planerade laddinfrastrukturen genom kontinuerlig modernisering och underhåll.

Bra att veta:

Du kanske också hör V2G-laddning användas synonymt med termen "dubbelriktad laddning". De är lika, men olika. Medan V2G-laddning går i en riktning (från fordonet till elnätet), går dubbelriktad laddning, som namnet antyder, i två riktningar. Dubbelriktad laddning gör det möjligt för bilar att ladda effektivt samtidigt som det hjälper elnätet.

Kapitel 2

Försäljningsförbud av fordon med förbränningsmotorer (ICE) från 2035

EU har förbjudit försäljning av nya fordon med förbränningsmotorer efter 2035. Europeiska biltillverkare har i huvudsak ställt om sin produktion till eldrift och är redo att helt sluta tillverka fordon med förbränningsmotorer under det kommande decenniet.

Endast tillverkare inom nischsektorer som sport- eller lyxfordon, som har byggt upp sitt rykte med kraftfulla bilar med förbränningsmotorer, ber om undantag från denna regel. Lyckligtvis har de flesta biltillverkare inte för avsikt att sälja bilar med förbränningsmotorer efter 2030.

På grund av en begäran om undantag från Tyskland, planerar EU att tillåta försäljning av fordon som enbart drivs med elektrobränsle även efter 2035.

Vad är elektrobränslen?

Elektrobränslen eller e-bränslen, tillverkas av förnybara energikällor, vatten och CO2 med hjälp av elektricitet. E-bränslen är kompatibla med förbränningsmotorer och produktionen av dem ger inga ytterligare koldioxidutsläpp.

Tillverkningssteg för e-bränslen

För att producera ett e-bränsle, är det första steget att fånga upp koldioxiden (CO2) och kombinera den med väte (H2). Väte kan utvinnas ur vatten genom elektrolys, det vill säga genom att vatten klyvs med förnybar el från el från vindkraftverk eller solpaneler, eller koldioxidsnål el från exempelvis kärnkraft.

Att tillverka e-bränslen är en dyr process

Produktionen av e-bränslen är kostsam och mycket energikrävande eftersom en stor mängd vätgas måste utvinnas. Enligt de första studierna kan produktionskostnaderna för e-bränslen vara 100 gånger högre än för vanlig bensin.

En annan nackdel är att även om produktionen av e-bränslen är koldioxidneutral, så släpper slutprodukten när den "förbränns", ut växthusgaser på samma sätt som fossila bränslen. Experter talar om möjliga återvinningslösningar i den långsiktiga utvecklingen.

Men enligt den icke-statliga organisationen Transport & Environment, släpper e-bränslen ut lika mycket kväveoxid (NOx) som E10-bränsle (som innehåller 10% etanol och 90% fossila bränslen), nästan tre gånger så mycket kolmonoxid och upp till dubbelt så mycket ammoniak. Jämfört med elfordon kan bilar som drivs med e-bränslen släppa ut cirka fem gånger mer än motsvarande elbilsmodeller.

Elektrifieringsmål baserat på olika länder i världen

Källa: Global EV Outlook 2023

Kapitel 3

En laddpunkt var 60:e km

Europeiska myndigheter uppmanar alla medlemsstater att installera nya laddstationer för att hålla jämna steg med den ökande elektrifieringen av kontinentens fordonspark.

Från och med 2025 måste EU:s medlemsstater ge tillgång till en snabbladdare på minst 150 kW var 60:e kilometer längs det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Dessutom måste en laddkapacitet på minst 1,3 kW tillhandahållas för varje batterielektrisk bil som registreras i medlemsstaten (0,50 kW för plug-in hybridfordon). Laddstationer längs större vägar måste installeras inom 3 km från närmaste avfart.

Sammanfattningsvis måste medlemsstaterna uppfylla två mål: Ett avståndsbaserat mål för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och ett mål som baseras på storleken på den nationella elektrifierade fordonsflottan. Syftet är att säkerställa att varje medlemsstat är utrustad med tillräcklig publikt tillgänglig infrastruktur som är skräddarsydd för sina egna behov.

Tunga elfordon måste kunna laddas med en minsta effekt på 350 kW var 60:e kilometer längs det centrala TEN-T-nätet och var 100:e kilometer längs det större TEN-T-nätet.

Laddningshubbar måste erbjuda en total effekt på minst 400 kW och inkludera minst en laddningsstation med en individuell effekt på minst 150 kW.

För att undvika att en teknik gynnas framför en annan, beslutade Europeiska unionen att vätgastankstationer skulle installeras var 200:e km längs TEN-T:s stomnät.

Finansieringen av denna utveckling kan komma att upphöra när infrastrukturen är färdig.

Kapitel 4

Möjliggörande av kortbetalningar

Elbilsförare som inte abonnerar på någon specifik laddningsleverantörs tjänst, bör inte ha några problem med att ladda. Det är därför AFIR kräver att ad hoc-kortbetalningar ska vara tillgängliga vid alla laddstationer för elfordon via en betalterminal. Detta kortbetalningsalternativ tillkommer utöver de andra tillgängliga betalningsalternativen.

Elbilsförare som roamar mellan landsgränser eller inte vill ha ett abonnemang med en specifik e-mobiltietstjänsteleverantör, ska kunna betala med ett betalkort eller kreditkort direkt vid laddstationen på ad hoc-basis.

Laddstationer som inte kan utrustas med en kortläsare (vilket ofta är fallet för exempelvis AC-laddare), måste åtföljas av en fristående betalterminal, till exempel Virta Payment Kiosk. Virtas betalautomat kan hantera betalningar från upp till 100 enskilda laddstationer.

Banner för Virta Payment Kiosk, där en kvinna håller ett betalkort från Mastercard framför betalautomaten från Virta och genomför en kontaktlös betalning

AFIR specificerar att leverantörer av e-mobilitetstjänster (eMSP), måste förse elbilsförare med transparent och uppdaterad prisinformation via digitala verktyg, som exempelvis en mobilapp.

Möjligheten till ad hoc-betalningar på publik laddinfrastrukturer trädde i kraft 13 april 2024 i hela Europa. För alla laddpunktsoperatörer (CPO) som inte har kunnat installera en betalterminal i förväg, är det möjligt att erbjuda betalning via en unikt genererad QR-kod som visas på laddstationens skärm. Unikt genererade QR-koder istället för QR-kodsklistermärken minskar också risken för QR-kodsbedrägeri - även känt som quishing, avsevärt.

Kortbetalningar – bekvämt men anonymt

Om en laddsession betalas med kort sker det anonymt. Detta innebär en nackdel för dig som leverantör av laddningstjänster – du kommer inte att kunna följa dina kunders laddningsvanor.

Kapitel 5

Ökad transparens i prissättningen

EU vill skapa enhetlighet i den ofta komplexa världen av prissättning för laddning av fordon. Dessa förändringar i prissättningspolicyn sätter press på CPO:er men gör det möjligt att uppfylla en stark förväntan från förare av elfordon. Målet är att fordonsförarna ska ha tillgång till korrekt prisinformation innan laddsessionen startas.

Frågan "Hur mycket kommer laddsessionen att kosta?" oroar ofta förare på grund av olika tariffer och prismodeller, från ett laddnätverk till ett annat.

Elbilsförare har nu tillgång till över 550 000 laddstationer i EU, men pristransparensen måste fortfarande förbättras för att öka bekvämligheten.

Rimliga och transparenta priser

AFIR specificerar att priserna för laddning måste vara rimliga, transparenta och inte orsaka någon diskriminering.

Förordningen anger också att CPO:er får ta ut extra avgifter för att förhindra att elbilsägare blockerar en parkeringsplats avsedd för fordonsladdning långt efter att de har laddat klart sitt eget fordon. Dessa extra avgifter kan tas ut per minut och måste anges tydligt.

Standardisering av prissättningsmodeller

I dag kan mångfalden av prissättningsmodeller vara ganska komplex. Fakturering för publik laddning kan göras på flera sätt:

 • Tidsbaserad: baserat på hur länge laddsessionen varar
 • Energibaserad: baserat på hur mycket el som laddas under en laddsession
 • Fast pris: exempelvis ett månadsabonnemang
 • Hybridprissättning: en kombination av tids- och energibaserad prissättning

AFIR kräver att prissättningen vid laddstationer på 50 kW eller mer är energibaserad, det vill säga per kWh.

Räkna med böter om du inte följer reglerna

Europeiska kommissionen kommer att hålla koll på marknadsutvecklingen och beivra alla försök att begränsa laddtjänster för elbilsförare eller hindra transparenta priser.

Visste du?

Den globala V2G-marknaden (Vehicle-to-Grid) förväntas uppgå till nästan 20 miljarder euro år 2032.

Läs mer i vår guide.

Kapitel 6

Smarta och uppkopplade laddare för elfordon

Europeiska unionen betonar att de installerade laddstationerna måste kunna anslutas till ett backend-system och erbjuda möjlighet till roaming.

Laddstationerna måste ha en internetanslutning via ett SIM-kort för att detta ska kunna ske. Laddarna måste även ständigt kunna utbyta realtidsdata för att validera betalningar, spåra energiförbrukning och optimera laddningsupplevelsen. Detta kallas smart laddning.

Smart laddning möjliggör omedelbar kommunikation mellan laddpunktsoperatören (CPO), leverantören av e-mobilitetstjänster (eMSP), roamingplattformar (såsom Hubject eller Gireve) och slutligen slutanvändarna: förarna av elfordon.

Det finns för närvarande inga fastställda gemensamma standarder för kommunikation mellan elfordon och laddstationen, kommunikation mellan laddstationen och backend-systemet, kommunikation relaterad till roamingtjänsten och kommunikation med elnätet. EU planerar att lösa denna fråga för att säkerställa ett högre skydd av personuppgifter.

Illustration över hur roaming fungerar

Slutligen, med den framtida utvecklingen av V2G (Vehicle-to-Grid), är generering av energiförbrukningsdata avgörande för att garantera stabiliteten i elnätet och främja en effektiv användning av laddtjänster för elfordon.

Smarta laddningssystem bidrar till att uppmuntra laddning till lägre priser under lågtrafikperioder, vilket gynnar slutanvändaren.

Uppmuntra de första stegen i efterfrågeflexibilitet

Laddning av elfordon kan hjälpa kraftsystem att hantera störningar. Läs om hur Virta-nätverket reagerade på en oväntad störning i kraftnätet i Finland.

Kapitel 7

Interoperabilitet och öppna data

En annan punkt som Europaparlamentet tar upp är interoperabilitet, det vill säga möjligheten för alla elfordon att ladda vid alla laddstationer. Detta uppnås genom att olika aktörer i ekosystemet för e-mobilitet kan interagera digitalt.

För att hantera detta bör alla medlemsstater utse en organisation för  identifikationsregistrering (IDRO), som ska ansvara för att utfärda och hantera identifieringskoder (ID) för att enkelt identifiera CPO:er och eMSP:er samt för att skapa ett standardiserat referenssystem. Användningen av unika ID-koder stöder förares gränsöverskridande användning av laddstationer för just elfordon.

Eftersom öppna data är avgörande för att uppnå interoperabilitet inom laddning av elfordon, måste varje operatör av allmänt tillgängliga laddstationer inrätta ett API (Application Programme Interface) som ger fri och obegränsad tillgång till statiska och dynamiska data. Skillnaden mellan de två är:

Statiska data för elfordon

 • Laddpunkternas geografiska placering
 • Antal laddstationer
 • Antal parkeringsplatser för personer med funktionsvariation
 • Kontaktuppgifter till laddstationens ägare och operatör
 • Öppettider
 • Identifieringskoder för laddstationens operatör
 • Typ av laddstation
 • Typ av ström (AC/DC)
 • Laddstationens maximala effekt (kW)
 • Kompatibilitet med fordonstyp

Dynamiska data för elfordon

 • Driftstatus (i drift/ej i drift)
 • Tillgänglighet (i bruk/tillgänglig)
 • Ad hoc-pris
 • Energikälla (förnybar/icke förnybar)

Kapitel 8

Bättre tillgänglighet för personer med funktionsvariationer

En laddinfrastruktur måste tillhandahålla faciliteter för äldre personer och personer med nedsatt rörlighet och funktionshinder. En laddpunktsoperatör måste säkerställa att:

 • Det finns tillräckligt med utrymme runt parkeringsplatsen
 • Laddstationen inte är installerad på en trottoar
 • Knapparna på laddarens display är på lämplig höjd
 • Laddkablarna inte är för tunga samt är lätta att hantera
 • Laddstationen är utrustad med en nödknapp och tillräcklig belysning

Kapitel 9

AFIR och Virta

Vad innebär AFIR för oss på Virta och för våra kunder och hur uppfyller vi som företag EU-kraven?

Pristransparens vid fordonsladdning

EMSP:er måste göra all prisinformation tillgänglig för slutanvändaren (föraren av elfordonet) innan laddsessionen startar. Med Virta har du fullständig kontroll över de priser du sätter för laddning vid dina laddstationer. Oavsett vad du bestämmer att priset ska vara, är en sak säker: det kommer att visas i Virtas mobilapp eller på vår webbplats för engångsbetalningar, tydligt synligt för dina kunder.

För att göra prissättningen så transparent som möjligt erbjuder Virta en alternativ tarifffunktion som gör det möjligt att lägga till tariffinställningar som ersätter standardtariffen under en viss period. Detta är bra för att återspegla verkliga elpriser och öka transparensen gentemot kunderna.

Betalning med kort vid laddstationer

För laddstationer som installeras från 13 april 2024 och framåt, kommer ad hoc-laddning att vara möjlig antingen med en kortläsare eller en kontaktlös betalningsenhet. För dem som installerats före detta datum har vi en lösning för att följa lagstiftningen: Virta Payment Kiosk. Denna fristående betalautomat kan eftermonteras i din befintliga laddinfrastruktur till en minimal kostnad och anslutas till upp till 100 laddstationer, AC och DC.

Banner för Virta Payment Kiosk, där en kvinna håller ett betalkort från Mastercard framför betalautomaten från Virta och genomför en kontaktlös betalning

Digitalt anslutna laddstationer i laddinfrastrukturen

Senast 13 april 2024 måste CPO:er ha säkerställt att alla publikt tillgängliga laddstationer är digitalt anslutna. Dessutom måste alla laddstationer som installeras efter 13 april 2024 stödja smart laddning.

Detta banar väg för storskalig efterfrågeflexibilitet och dubbelriktade laddningstjänster där elfordon används för att skapa virtuella kraftverk.

Virta erbjuder redan flera smarta energihanteringstjänster som framtidssäkrar din laddningsverksamhet för elfordon och ger mervärde för dig och dina kunder.

De andra kraven som AFIR stipulerar, såsom tillgänglighet och statisk och dynamisk datatillgänglighet, kommer gradvis att spela in. De kräver att CPO:er och eMSP:er inför nya funktioner i befintliga laddningstjänster och/eller förbättrar dem för att uppfylla bestämmelserna.

På Virta säkerställer vi kontinuerligt att alla våra tjänster uppfyller nya bestämmelser så att alla våra kunder också kan säkerställa efterlevnad.

Vi arbetar proaktivt med tillsynsmyndigheter, icke-statliga organisationer och branschlobbyorganisationer för att säkerställa att Virtas laddningsplattform erbjuder funktioner som gör det möjligt för våra kunder och affärspartners att dra nytta av de snabbt föränderliga marknaderna för laddning av elfordon.

Kapitel 10

Nästa steg: Kontinuerliga justeringar är att vänta

Är AFIR tillräckligt ambitiöst?

Enligt ACEA – sammanslutningen av europeiska biltillverkare, måste AFIR gå längre. Biltillverkarna befarar att de nya reglerna inte kommer att lösa den nuvarande bristen på laddinfrastruktur, vilket hindrar övergången till utsläppsfria fordon.

Föreningen nämner också att antalet beviljade undantag ytterligare skulle begränsa laddnätverkets täckning samt att infrastrukturplanerna måste revideras för att tillgodose behovet av eldrivna lastbilar.

ACEA uppskattar att det kommer att finnas cirka 400 000 batteridrivna ellastbilar på europeiska vägar 2030 och cirka 50 000 laddstationer som är anpassade för att ladda tunga lastbilar, inklusive cirka 35 000 ultrasnabba laddare. De säger att Europas mål måste vara mer ambitiösa på detta område.

Lägesrapport och korrigerande åtgärder

EU, som är medvetet om den snabba tekniska utvecklingen och klimatkrisen, planerar regelbundet flera uppdateringar av förordningarna, vilket bör möjliggöra justeringar över tiden för att återspegla nyupptäckta krav.

Varje medlemsstat kommer att behöva lämna en nationell lägesrapport vartannat år som motiverar de nationella målens uppnådda nivå och anger vilka åtgärder de planerar att vidta för att uppnå de framtida målen.

Vad som kommer att beskrivas i rapporten:

 • den totala laddeffekten
 • antalet installerade allmänt tillgängliga laddpunkter
 • antalet elfordon och laddhybridfordon som registrerats på deras territorium senast den 31 december föregående år.

Medlemsstaterna kommer också att behöva bedöma, så tidigt som i juni 2024, hur elfordon kan bidra till energisystemets flexibilitet, inklusive deras deltagande på marknaden för balansering av elnätet.

De kommer också att utvärdera det potentiella bidraget från dubbelriktad laddning till kraftsystemet och dess förmåga att minska kostnaderna för slutanvändarna.

Om en medlemsstat inte uppnår de nationella målen kommer den att uppmanas att vidta korrigerande åtgärder.

Kapitel 11

Slutsats

AFIR utgör en betydande investeringsmöjlighet för många branscher. Förordningen är en bra grund för framtida innovationer, särskilt när det gäller betalningslösningar och tillförlitligheten hos laddningsutrustning

För företagen underlättar AFIR övergången till mer miljövänliga fordonsflottor genom att säkerställa tillgänglig laddning. Detta tydliga regelverk banar väg för en betydande expansion av sektorn under de kommande åren.

Med AFIR utvecklas ekosystemet för laddning av elfordon i Europa mot ökad tillgänglighet och förbättrad säkerhet, vilket resulterar i ett minskat ekologiskt fotavtryck.

Relaterade ämnen

Från vår blogg

Håll dig uppdaterad om vad som är nytt i vår bransch och lär dig mer om kommande produkter och evenemang.

Optimera ruttplanering för eldrivna tunga fordon med Fleet Reservation
Man laddar lastbil med CCS-laddkontakt

Optimera ruttplanering för eldrivna tunga fordon med Fleet Reservation

Jun 6, 2024 11:00:00 AM 3 min read
Trängselhantering – en förutsättning för hållbarhet?
Vertikala solpaneler modern design

Trängselhantering – en förutsättning för hållbarhet?

Feb 20, 2024 7:15:00 AM 3 min read