icon-searchSök Kontakta oss

Så påskyndar EU-lagstiftningen elbilsrevolutionen

Europa har ett ambitiöst mål om att bli en klimatneutral kontinent till 2050. För att uppnå detta mål kommer Europeiska kommissionen att presentera en mängd nya lagförslag under de kommande åren. Många av dem riktar sig mot e-mobilitet.

Europeiska kommissionen strävar efter att ha minst 30 miljoner elbilar på vägarna vid slutet av detta årtionde – en massiv ökning från de nuvarande 1,9 miljoner elbilar på de europeiska gatorna baserat på data från 2021. För att nå detta mål krävs en uppsättning regler och mål för att styra stater, företag och konsumenter i rätt riktning.

För närvarande främjar Europeiska unionen ökningen av elektrisk mobilitet (e-mobilitet) på flera sätt, från att få biltillverkare att producera fordon med låga utsläpp till att stödja utvecklingen av omfattande laddinfrastruktur.

EU:s unika stimulanspaket på 750 miljarder euro inkluderar 20 miljarder euro för att öka försäljningen av fordon som inte bidrar till fossila utsläpp. Därtill ska 1 miljon laddstationer för el- och vätgasbilar installeras till 2025. Dessutom riktar många länder sina egna nationella ekonomiska återhämtningsinvesteringar till framtidens infrastruktur: laddning av elektrifierade fordon.

"Transport står för nästan en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp, så att öka e-mobiliteten är mycket avgörande om vi vill uppnå klimatmålen. Laddinfrastrukturen måste anpassas efter de nya målen", beskriver Miapetra Kumpula-Natri, en finsk ledamot i Europaparlamentet, de nuvarande ambitionerna.

Kumpula-Natri var gästtalare på ett nyligen genomfört Virta-webbinarium.

Vad händer på EU-nivå?

Åtgärder på EU-nivå påverkar alla sektorer. Till exempel kommer en stor del av åtgärderna för laddinfrastrukturen att behöva genomföras inom fastighetssektorn. Fastighetsägare måste skapa goda förutsättningar för att bilar ska kunna anslutas och laddas i nybyggda fastigheter. Det Gröna energipaketet inkluderar en uppsättning uppdaterade eller pågående byggregler som främjar destinationsladdning av elbilar.

"Med dessa lagförslag finns det en möjlighet att skapa en omfattande och smart laddinfrastruktur för elbilar som, så mycket som möjligt, baseras på förnybara energikällor och stöder efterfrågeresponsen för det smarta elnätet", förkunnar Kumpula-Natri.

Några exempel på nya och kommande EU-lagstiftningar

EU:s taxonomi

EU:s taxonomi är ett klassificeringssystem som fastställer en lista över miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. EU:s taxonomi är en viktig möjliggörare för att öka hållbara investeringar och genomföra EU:s gröna giv. Detta nya EU-klassificeringssystem innebär att branschoperatörer måste rapportera i stor utsträckning hur de har minskat, förebyggt och hanterat utsläpp för att få tillgång till finansiering.

Energispar-direktivet (EED)

Aktuella förbättringar av energieffektiviteten syftar till att minska EU:s totala energiförbrukning med minst 32,5 % till 2030. Detta icke-bindande mål kan nås genom att påskynda övergången till effektivare, elektriska fordon och öka effektiviteten i den befintliga fordonsflottan.

I praktiken har flera länder redan vidtagit konkreta åtgärder för att påskynda övergången till e-mobilitet med nationella mål för nollutsläpp från bilar eller genom att införa skrotningsprogram och belöningar för gamla bilar. Direktivet har redan implementerats i medlemsländerna och både kan och bör stödjas av ambitiösa transportpolitik som stöder EU:s energieffektivitetsmål för 2030.

Förnybarhetsdirektivet (RED)

Hittills har en majoritet av Europeiska unionens medlemsländer ännu inte belönat användningen av el som bränsle på samma sätt som de gör med till exempel biodrivmedel, trots att elektricitet det renaste alternativet till olja.

Det uppdaterade förnybarhetsdirektivet, RED, erbjuder en möjlighet att gå ifrån jordbruksbaserade biodrivmedel som palmolja till renare bränslen. Skapandet av ett kreditsystem skulle hjälpa till att öka användningen av förnybara bränslen, eftersom förnybar elektricitet kräver en separat infrastruktur för att introduceras på marknaden.

Tidsfristen för att införliva RED i medlemsländerna var i slutet av juni 2021.

Energiprestandadirektivet för byggnader (EPBD)

Det reviderade direktivet om Byggnaders energiprestanda är något som alla aktörer inom fastighetssektorn måste känna till. Beroende på byggnadens syfte ålägger EPBD nya byggnader och byggnader som genomgår större renoveringar att antingen installera laddstationer eller säkerställa att kanaliseringsinfrastruktur installeras på parkeringsplatser.

Kommissionen har också föreslagit ett krav på intelligens för laddpunkterna, vilket innebär att laddarna bör kunna reagera på signaler från elnätet. På lång sikt är smarta laddstationer ett kostnadseffektivt val för både fastighetsägare och konsumenter.

Marknadsdesigndirektivet och dess förordning (MDD)

Vidare uppmuntrar marknadsdesigndirektivet medlemsstaterna att införa smarta mätningssystem vid användning av elektricitet.

"Smarta hem, smarta byar och smarta städer kan placera konsumenten i centrum för energisystemet. Eftersom lokala och förnybara energikällor kommer att bidra till en utfasning av fossila bränslen för energianvändningen behövs smarta elnät för att balansera systemet", förklarar Kumpula-Natri.

Smart laddning visar att elbilar kan bidra till stabilitet och flexibilitet i elnätet. Med MDD och smarta laddsystem ska konsumenterna ha rätt att använda, generera, lagra och till och med sälja energi utan onödiga avgifter.

FASTIGHETSSEKTORN: Få hjälp med att planera din smarta och elektrifierade framtid

Det Gröna energipaketet och annan kommande EU-lagstiftning skickar ett tydligt budskap till fastighetssektorn: laddning av elbilar är en lösning som möter många utmaningar på en och samma gång. Bortsett från lagkraven måste fastighetsföretag också hålla jämna steg med den stora efterfrågan på laddtjänster för elbilar från sina hyresgäster och kunder.

"Att ändra målen innebär verkligen nya åtgärder.", säger Miapetra Kumpula-Natri.

De förnyade kraven skapar åtgärder som inte bara är obligatoriska, utan också ekonomiskt sunda val för fastighetsägare. Trots allt finns det många sätt för fastighetsföretag att bli mer hållbara, men laddning av elbilar är ett av de få alternativ som också kan generera intäkter: laddare lockar nya hyresgäster och kunder, ökar fastighetens värde och hjälper till att hålla hyran på en nuvarande nivå, eller till och med öka den.

Kolla in listan med anledningar till varför fastighetsinvesterare bör investera i laddning av elbilar

Virta kan hjälpa dig att uppfylla lagkraven och delta i uppbyggnaden av smarta energisystem. Låt oss ta fram en plan tillsammans för att implementera smart laddning av elektriska fordon som en del av din framtid.

Kontakta oss

Relaterade inlägg

Kontakta oss

Prata med oss! Lämna dina kontaktuppgifter här så återkommer vi snart till dig!