icon-searchSök Kontakta oss
The ultimate guide

I DENNA GUIDE GER VI DIG DEN SENASTE FAKTAN, SIFFRORNA OCH PROGNOSERNA SOM DU BEHÖVER HA KOLL PÅ FÖR MARKNADEN FÖR ELBILAR SAMT DEN FÖRVÄNTADE TILLVÄXTEN FÖR 2024 OCH FRAMÅT 👇

Den globala andelen elbilar på marknaden har tagit ett enormt kliv framåt under det senaste årtiondet och vi förväntar oss att trenden bara kommer att accelerera de kommande åren. Även om vi redan har sett en otrolig tillväxt i antalet elbilar över hela världen, antyder prognoserna för elbilsindustrin, att vi bara har skrapat lite på ytan.


1. Historiska data om den globala elbilsmarknaden

För att förstå den nuvarande situationen inom elbilssektorn, låt oss titta på vad som har hänt under de senaste åren.

Året 2020 visade inte någon betydande tillväxt i det totala antalet nya bilregistreringar. Den globala marknaden för alla typer av bilar påverkades negativt av COVID-19-pandemin och den ekonomiska nedgången som följde. Under pandemin var utsikterna för elbilsförsäljning globalt sett ganska oförutsägbara i början av året.

Men som tiden visade, blev 2020 ett överraskande positivt år, med en global elbilsförsäljning som ökade med 43 % från 2019 och den globala elbilsmarknadens andel steg till rekordhöga 4,6 % 2020.

År 2021 var ett stort framsteg för försäljningen av elbilar. Försäljningen av elbilar fördubblades från år 2020 till totalt 6,75 miljoner. Antalet elbilar som såldes under bara en vecka 2021 var högre än hur många som såldes under hela året 2012.

Även om vi är på rätt väg är vägen till fullständig elektrifiering fortfarande lång – men den blir en verklighet inom en nära framtid.

New call-to-action

 

2. Den globala elbilsmarknadens andel och storlek

Elbilar kommer att spela en central roll i det ambitiösa målet med en total utfasning av fossila bränslen till 2050, och industrin förbereder sig för det.

Året 2022 började starkt och slog rekord. Försäljningen av elbilar översteg 10 miljoner fordon, där 14 % av all nyförsålda bilar var elektriska, vilket är ett rejält hopp från 9 % 2021 och mindre än 5 % 2020. Det resulterade i att fler än 26 miljoner elbilar rullade på världens alla vägar 2022, vilket innebar en ökning med 60 % från 2021.

global electric car fleet-2022-01Källa: Global EV Outlook 2023

Marknaden växer. Den växer snabbt och den växer överallt.

Drivna av utmaningen att fasa ut fossila bränslen, en uppgift som de flesta ledande nationer nu tar på största allvar, och understödda av diverse politiska åtgärder och incitament – fortsätter den globala försäljningen av elbilar att öka snabbt under 2023.

2,3 miljoner elbilar såldes enbart under årets första kvartal. Det är 25 % fler än samma period 2022.

Vi förväntas se 14 miljoner sålda elbilar vid slutet av 2023. Elbilar kan då utgöra totalt 18 % av den totala bilförsäljningen.

Stapeldiagram över sålda elbilar i Europa, Kina, Nordamerika och övriga länderKälla: Volymer av elektriska fordon


Hur är situationen i Europa?

Europa upplevde en nedgång i försäljningen av elbilar 2022 jämfört med den exceptionella tillväxten som man såg 2020 och 2021. Men kontinenten blev ändå den näst största marknaden för elbilar. Försäljningen av elbilar var över 15 % högre jämfört med 2021 och nådde 2,7 miljoner sålda elbilar.

Diagram över hur många elektriska bilar i Kina (13,5 miljoner), Europa (9,5 miljoner) och USA (3 miljoner)Källa: Global EV Outlook 2023

Trots nedgången fortsätter försäljningen av elbilar på kontinenten att öka stadigt, vilket återspeglar det nyligen genomförda införandet av strängare regler gällande CO2-utsläppsstandarder, såsom det obligatoriska kravet på 100 % minskning av CO2-utsläpp för nya bilar och skåpbilar från 2035.

Lägg därtill det faktum att ökningen av sålda elbilar dessutom kan tillskrivas stimulansåtgärder som införts av många europeiska regeringar samt olika skatteförmåner och bidrag som har införts på bred front i de flesta stora marknaderna.

Norge, Sverige, Nederländerna och Tyskland förblir de största europeiska marknaderna för elbilar, enligt 2023 Global EV Outlook av IEA.


3. TILLSTÅNDET FÖR ANDRA ELEKTRIFIERADE FORDON

While passenger cars typically get all the credit for the EV revolution, it’s good also to consider other forms of transportation that are gradually becoming greener.

Även om personbilar vanligtvis får all uppmärksamhet för elbilsrevolutionen, är det bra att också inkludera andra former av transport som gradvis blir grönare.

Från kollektivtrafik till elsparkcyklar: Hela transportindustrin elektrifieras

 
Lätta transportfordon

In 2022, the sales share of electric LCVs was higher than that of passenger EVs for the first time. Electric LCVs saw tremendous growth in 2022 as sales increased by over 90%, even though the overall LCV sales declined. Worldwide, there were about 310 000 electric LCVs in 2022.

As more electric LCV models enter the market and commercial customers become aware of the ‘reduced cost’ benefit of electric LCVs, we expect the market to only accelerate in the future.

2022 var för första gången försäljningsandelen av elektrifierade lätta transportfordon högre än för personbilar. Tillväxten av elektriska lätta transportfordon var enorm 2022 då försäljningen ökade med över 90 %, även om den totala försäljningen minskade. Det fanns cirka 310 000 elektriska lätta transportfordon globalt sett år 2022.

När fler modeller av elektrifierade transportfordon når marknaden och kommersiella kunder blir medvetna om fördelen med dess minskade kostnader, förväntar vi oss att marknaden bara kommer att accelerera i framtiden.

Tunga fordon

Nästan 60 000 medelstora och tunga lastbilar såldes globalt under 2022. Då många lastbilstillverkare strävar efter en helt elektrisk framtid, har antalet kommersiellt tillgängliga modeller av lastbilar som inte släpper ut avgaser, ökat under 2022. Marknaden erbjuder över 840 modeller från mer än 100 OEM:er.

Elektrifieringen av sektorn för tunga fordon är en helt avgörande del av resan mot en framtid utan utsläpp, eftersom de trots att de endast utgör 10 % av alla fordon med förbränningsmotorer, står för så mycket som 70 % av CO2-utsläppen från förbränningsmotorer.

Regeringar är väl medvetna om detta och flera länder har för avsikt att uppnå 100 % försäljning av lastbilar som inte bidrar till några som helst utsläpp, till 2040. Under 2022 föreslog USA och EU högre utsläppsstandarder för tunga fordon.

Bussar

Elbussar har ökat i popularitet sedan 2020. Under 2022 såldes nästan 66 000 elbussar globalt. Kina dominerade marknaden och stod för över 80 % av den globala försäljningen av elbussar. Landet utmärker sig även inom tillverkning av elbussar och är en stor exportör till Latinamerika, Nordamerika och europeiska länder.

I Europeiska unionens länder ger direktivet om Rena fordon ramar och riktlinjer för offentlig upphandling av elbussar. Frankrike, Tyskland och Spanien är bara några av EU-länderna som upplever ökad försäljning av elbussar. Under 2022 hade Finland den högsta försäljningsandelen av elbussar i Europa. Försäljningen av elbussar utgjorde mer än 65 % där.

Två- och trehjulingar

Historiskt sett har Kina dominerat marknaden för elektriska tvåhjulingar och fortsatte att göra det under 2022, trots att försäljningen sjönk från över 10 miljoner 2021 till mindre än 7,7 miljoner 2022. Detta kan förklaras av utmaningar i försörjningskedjan till följd av Covid-19-pandemin.

När det gäller elektriska trehjulingar leder Indien loppet med 425 000 sålda enheter under 2022. Tillsammans med Kina, där nästan 350 000 trehjulingar såldes under 2022, stod dessa två länder för nästan 99 % av den globala försäljningen.


4. TILLSTÅNDET för elbilsladdning

De flesta laddningar sker fortfarande hemma eller på jobbet, men ju fler elbilar som finns på vägarna, desto fler publika laddare behövs för att stödja den breda övergången till elbilar.

Under 2022 fanns det 2,7 miljoner publika laddpunkter globalt. 900 000 av dessa installerades under året, vilket motsvarar en tillväxt på 55 % från 2021.

För både långsam AC-laddning och snabb DC-laddning dominerade Kina marknaden under 2022. Under året installerades 360 000 långsamma och nästan 297 000 snabba laddpunkter i Kina.

Elbilsladdning i Europa

In 2022, we counted over 450 000 publicly available EV chargers in Europe. By 2025, it's estimated that 1.3 million charging stations will be publicly accessible, and the number should grow to 2.9 million by 2030.

The Netherlands takes the lead in deploying EV charging infrastructure, followed by France and Germany. Italy and Spain also make it to the top 5, with Spain's public charging infrastructure growing by 223% in 2022 compared to the previous year.

Under 2022 räknade vi över 450 000 publikt tillgängliga elbilsladdare i Europa. Till 2025 beräknas det finnas 1,3 miljoner publika laddstationer tillgängliga och antalet ser ut att växa till 2,9 miljoner fram till 2030.

Nederländerna tar ledningen i utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar, följt av Frankrike och Tyskland. Italien och Spanien tar sig också in på topp 5, med en tillväxt på 223 % för Spaniens publika laddinfrastruktur under 2022 jämfört med föregående år.

Diagram över publika laddpunkter i Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Italien och SpanienKälla: Power2Drive Europe baserat på European Alternative Fuels Observatory EAFO

Trender inom elbilsladdning

Snabb(are) laddare gör längre resor mycket bekvämare och kan vara en anledning för dem utan privat laddåtkomst att köpa en elbil. De är det mest effektiva sättet att bekämpa räckviddsångest (alltså hur långt man kan åka med en elbil innan man måste stanna och ladda bilen).

I Europa ersätts långsamma laddare av både supersnabba och ultrasnabba laddare. 2022 ökade antalet snabbladdare med mer än 55 % och nådde nästan 70 000 i antal.

Direktivet om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR), som reviderades i början av 2023, ställer krav på heltäckande möjlighet att ladda elbilar i hela Europa. Denna reglering understryker EU:s ambition om att vidareutveckla publik laddinfrastruktur på kontinenten.

Till exempel måste EU:s medlemsstater se till att det finns en samling snabbladdare var 60 kilometer i varje färdriktning längs de stora europeiska vägarna senast 2025.

En annan trend som stadigt ökar inom elbilsindustrin är smart laddning av elbilar, det vill säga användning av laddstationer anslutna till molnet. För såväl företag och detaljhandel som konsumenter, ger smart elbilsladdning bland annat större bekvämlighet och kontroll över elförbrukningen.

Slutligen kan vi inte tala om trender inom elbilsladdning utan att nämna Vehicle-to-Grid (V2G). V2G-teknik gör det möjligt att överföra den elektricitet som lagras i elbilens batteri, tillbaka till elnätet på samma sätt som stationär batterilagring är ansluten till elnätet. V2G-tjänster är redan kommersiellt tillgängliga och flera tillverkare av laddstationer kan leverera laddare med V2G-teknik.

V2G-marknaden beräknas vara värderad till över 4,5 miljarder euro vid utgången av 2024. Den europeiska standarden för V2G-laddning, ISO 15118-20, utvecklad redan 2020, definierar kraven för tvåvägsladdning. Virta har erkänts som en av de globala ledarna inom V2G-teknik.

Vill du lära dig mer om V2G-teknologi och smart laddning?

Läs vår guide om tvåvägsladdning.

Läs mer här

 

För ännu mer information om smart laddning (inklusive taxonomi, fördelar, praktiska hur-man-gör och mer därtill), kika gärna i vår omfattande guide för Smart Laddning omfattande guide för Smart laddning!

 

5. UTVECKLINGEN AV ELEKTRISKA FORDON OCH LADDTEKNIK

En annan intressant aspekt handlar om att utveckla nya delar till elbilar och laddteknik.

Ökningen av antalet registrerade elbilar har resulterat i en ökad produktion av litiumjonbatterier som är anpassade för laddbara fordon. 2022 ökade efterfrågan på elbilsbatterier med 65 % från föregående år då försäljningen av elbilar fortsatte att växa på alla marknader, särskilt i Kina.

Den ökande efterfrågan av batterier kan tillskrivas den växande försäljningen av batterielektriska fordon (BEV) samt laddhybridfordon (PHEV), som båda kräver större batterier jämfört med hybridfordon (HEV).

Kina är fortfarande det ledande landet för batteriproduktion och särskilt för produktion av större batterier. Europa ligger dock inte långt efter. Enligt BloombergNEF, kan Europas andel av den globala batteriproduktionen stiga till 31 % till 2030.

Det är tydligt att för att kunna stödja den växande efterfrågan på elbilar, måste de olika delarna av försörjningskedjan för elbilsbatterier öka, från utvinning av råvaror som litium eller nickel, till själva elbilsproduktionen.

En rad utvecklingar i batteriegenskaper, drivna av hög efterfrågan, kommer dock att ge flera fördelar för elbilsbranschen. För elbilsmarknaden innebär ytterligare tekniska framsteg:

  • Förändringar i batterikemi,
  • förändringar i energitäthet samt
  • förändringar i storleken på batteripaketen.

Slutligen kommer dessa förändringar att leda till kostnadsminskningar och ökad produktionseffektivitet.

Flera elbilsfabriker planerar att utöka sin produktionskapacitet för elbilar på grund av ökat politiskt stöd. Det är goda nyheter för marknaden i stort, eftersom det innebär att tillgången på elbilar kommer att kunna möta efterfrågan.

Och som om det inte var nog, arbetar vi på Virta också med några spännande saker. Exempelvis, vår egenutvecklade Plug & Charge-funktion gör att våra en elbilsförare kan identifiera sig direkt genom att ansluta sitt fordon till en laddstation. Inga PIN-koder, RFID-taggar eller kreditkort behövs.

New call-to-action


6. ELBILARS MILJÖPÅVERKAN

Sammantaget förbrukade elbilar cirka 110 terawattimmar elektricitet 2022, en fördubbling från föregående år. I framtiden beräknas elbilar stå för mindre än 4 % av den globala elförbrukningen till 2030.

När elförbrukningen för att ladda elbilar växer, ökar också behovet av att skydda elnätet. Noggrann planering av elinfrastrukturen och utbredd användning av smart laddning samt implementering av Smarta lösningar för energihantering för lasthantering, kommer att vara avgörande för att säkerställa välfungerande och balanserade kraftsystem.

2022 bidrog användningen av elbilar till en besparing av mer än 80 miljoner ton växthusgasutsläpp globalt. I praktiken sker alla utsläpp från elbilar under tillverkningsprocessen. Det skiljer sig markant från bilar med förbränningsmotorer (ICE) där utsläppen sker både under tillverkningen såväl som då fordonet används. I det stora hela kan man med all säkerhet konstatera att den offentliga debatten om elbilar kontra ICE-bilars miljöpåverkan svänger till elbilarnas fördel.

Framtida prognoser baserade på Stated Policies Scenario (STEPS), visar att en omfattande användning av elbilar 2030, kan bidra till att undvika 700 miljoner ton (Mt) koldioxidekvivalent (CO2-ekv) av växthusgasutsläpp. Det utannonserade löftesscenariot (Announced Pledges Scenario, APS) förutspår ett ännu högre tal på över 770 Mt CO2-ekv.

 

Är elbilar (verkligen) miljövänliga?

Vi har klargjort en hel del desinformation som cirkulerar om elbilar och vad det krävs för att producera dem.

Läs mer här — Myth buster: Electric vehicles are not green.

 

Även om det är sant att elbilar marginellt ökar elförbrukningen, kan det bli energibolagens räddning i framtiden. Runt år 2040 kommer elbilar att bidra med över 30 TWh installerad batterilagringskapacitet. För energibolag innebär det här att elbilar erbjuder billig energilagring, utan kapitalkostnad och relativt låga driftskostnader.


7. Aktuella bidrag och subventioner för elbilar

Det är ingen hemlighet att statliga och lokala subventioner spelar en stor roll för att påskynda övergången till eldrivna fordon. 2022 stod bidrog subventioner kopplade till eldrivna fordon för över 90 % av den globala försäljningen av lätta fordon samt 70 % av de tunga fordonen och två-/trehjuliga fordonens försäljning.

Stora marknader (Kina, USA och Europa) som för närvarande ser en snabbt växande försäljning av eldrivna fordon, började sina elektrifieringsresor genom att introducera bidrag och subventioner som incitament vid fordonsköp. Dessa marknader går nu från att uppmuntra försäljningen av elbilar till att stödja tung transport och laddning av elektrifierade tunga fordon.

Exempel: Storbritannien

Landet slutade att subventionera försäljningen av elbilar och sköt till 1,6 miljarder GBP för utveckling av den publika laddinfrastrukturen. Det förväntas att 300 000 publika laddare kommer att installeras i landet fram till 2030.

Bidrag och subventionen kopplade till eldrivna fordon är avgörande för att hjälpa länder att nå deras elektrifieringsmål. Medan vissa länder strävar efter 100 % försäljningar av elektrifierade fordon, planerar andra att helt förbjuda försäljning av fordon med förbränningsmotorer. Låt oss ta en närmare titt på elektrifieringsmålen för länder globalt sett och respektive lands tidsplan.

electrification targets by country-07-1Källa: Global EV Outlook 2023


8. Den privata sektorns svar på eldrivna fordon

Den privata sektorn och då särskilt biltillverkare, har svarat positivt på de pågående förändringarna på marknaden. Många biltillverkare har meddelat att de ämnar elektrifiera sina flottor, antingen delvis eller helt.

Låt oss titta på några av de stora biltillverkarnas elektrifieringsmål.

automakers targets-13-1Källa: Global EV Outlook 2023

På fordonsflottesidan är EV100, ett globalt initiativ som med sina 130 medlemmar, i full färd med att stödja övergången till utsläppsfri e-mobilitet. De är engagerade i att genomföra skiftet till el samt att installera laddinfrastruktur för såväl anställda som  kunder till 2030.

För att nämna några andra exempel, lovar Unilever att elektrifiera sin fordonsflotta på över 11 000 fordon och att installera laddstationer för sin personal på deras arbetsplatser. ABB planerar också att elektrifiera 11 000 fordon i sin fordonsflotta.

Det är inte enbart företagen som är en del av EV100 som introducerar ambitiösa löften. DHL har lovat att 70 % av den sista milens transporter vid lämning och upphämtning av paket, ska vara utsläppsfria till 2025 och DB Schenker vill göra sina transporter i europeiska städer helt utsläppsfria till år 2030.

Även om åtgärder som dessa är värda uppmärksamhet i sig själva, är deras sekundära fördel att de fungerar som signaler för resten av marknaden. Med andra ord, offentliga löften som dessa, pressar konkurrenter och intressenter att agera snabbare än de kanske annars skulle ha gjort.


9. Prognoser: Utsikter för elbilsmarknaden fram till 2030 och framåt

När det gäller framtiden enligt Global EV Outlook 2023, finns det tre möjliga scenarier:

  • Framtida prognoser baserade på Stated Policies Scenario (STEPS), förutspår att det globala beståndet av elbilar (exklusive två-/trehjuliga fordon) kommer att nå nästan 240 miljoner fordon och utgöra över 10 % av den globala fordonsflottan till 2030.
  • Enligt ett lite mer ambitiöst scenario, det utannonserade löftesscenariot Announced Pledges Scenario (APS), kommer nästan 250 miljoner elbilar att rulla på globala vägar år 2030 och försäljningen av elbilar kommer att utgöra över 35 % av all fordonsförsäljning.
  • Enligt scenariot för Nollutsläpp till 2050 (NZE), förutspås att det globala beståndet av elbilar kommer att nå 380 miljoner elbilar och med en försäljningen av elbilar som närmar sig 60 % av all fordonsförsäljning 2030.

Hur ser det ut för Europa?

De närmaste åren kommer att vara avgörande för Europa om vi vill säkra vår ledande ställning. Vi förväntar oss att nå en första milstolpe med totalt 14 miljoner elbilar till 2025. Därefter, lågt uppskattat, når vi 33 miljoner elbilar till 2030 medan höga uppskattningar pekar mot att totalt 40 miljoner elbilar rör sig runt i Europa vid samma tidpunkt.

State of EV charging blog post charts-08-1


Från och med 2035  och framåt, förväntar vi oss att 100 % av nya bilar som säljs i Europa kommer att vara eldrivna.

Naturligtvis kommer endast tid (och nya data) att visa oss om dessa prognoser blir verklighet, men de senaste trenderna pekar i rätt riktning.

Med andra ord, tiden för företag att hoppa på tåget för eldrivna fordon är nu!

Läs vår omfattande guide för företag om du är intresserad av att lära dig mer om laddning av elbilar och hur du startar din egen laddverksamhet.